Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczął się projekt „Poszerz swoje możliwości”

Konferencją inaugurującą w Hotelu „Centralny” rozpoczął się projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu pod nazwą: „Poszerz swoje możliwości”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Pomysł powiatowej jednostki, jaką jest PCPR wpisuje się w założenia i cel Priorytetu VII POKL: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ukierunkowanie na udzielenie wszechstronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnych niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych - korzystających z pomocy społecznej. Realizowany on będzie zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.2. programu.

Tyle bardzo ogólna definicja i założenia projektu, a co uzyskają osoby w nim uczestniczące?

Projekt adresowany jest do 30 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób
z niepełnosprawnością z tytułu wzroku i 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w wieku 18-65 lat, niepracujące, nadal uczące się i korzystające z pomocy społecznej.
W ramach projektu osoby uczestniczące skorzystają z:
o grupowych warsztatów psychologicznych na temat podstawowych umiejętności społecznych
o warsztatów integracji psychofizycznej
o szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy
o szkoleń zawodowych i kursu na prawo jazdy kat. B dla 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o wsparcia w uzupełnieniu wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dla 5 wychowanków placówek i z rodzin zastępczych;
o udziału w zorganizowanym 14-dniowym turnusie przez 10 niepełnosprawnych z tytułu wad wzroku, w celu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej
o szkoleń zawodowych dla 30 niepełnosprawnych, polegających m.in., na nabyciu podstawowych umiejętności, obsługi komputera, podstaw księgowości i innych w zależności od predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego.

Konferencję inaugurującą projekt rozpoczął Starosta Powiatu Józef Gisman wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbietą Czeczot. Jak stwierdził w swoim przemówieniu inauguracyjnym osoby niepełnosprawne i posiadające trudniejsze położenie na lokalnym rynku pracy i w otoczeniu społecznym zyskają nie tylko wymierne korzyści i pomoc, ale zdobędą nową wiedzę, która umożliwi im odnalezienie się w tej trudnej dla nich rzeczywistości. Zwiększy się motywacja uczestników projektu do poszukiwania nowych rozwiązań oraz zaufanie do tych, którzy chcą im nieść pomoc.
W konferencji uczestniczyli także Wicestarosta Marek Matczak, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys oraz Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu i Rolnictwa Leon Piecuch.

Starosta Józef Gisman i Dyrektor PCPR-u Elżbieta Czeczot otwierają konferencję inaugurującą projekt
Uczestnicy konferencji inaugurującej projekt